User Profile

Matthew Skelton (co-author of Team Topologies) avatar

Matthew Skelton (co-author of Team Topologies)

Matthew Skelton (co-author of Team Topologies)

let's talk on Slack